| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Küberkiusamine2

Page history last edited by Laine 3 years, 2 months ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust küberkiusamisest ja soorita harjutus

 

Ülesanne 2

Soorita test “Küberkiusamine” http://noor.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/kyberkiusamine.htm

 

Ülesanne 3

Koosta veebipõhine esitlus “Küberkiusamine”, kus on vastused küsimustele

  1. Mis on küberkiusamine?
  2. Mis iseloomustab kiusajat?
  3. Mis iseloomustab ohvrit?
  4. Mida teha kui sind kiusatakse?
  5. Mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse?

Esitluse slaidid:
1. slaid
Tiitelslaid (teema, esitluse looja eesnimi, klass, kool)
2. slaid
Küberkiusamine (kirjeldada, mis on küberkiusamine)
3. slaid
Küberkiusaja (kirjeldada, mis iseloomustab küberkiusajat, kuidas ta käitub)
4. slaid
Ohver (kirjeldada, mis iseloomustab ohvrit, kuidas ta käitub)
5. slaid
Kiusatava meelespea (kirjeldada, mida peaks tegema kui Sind kiusatakse)
6. slaid
Kiusatav sõber (kirjeldada, mida peaks tegema, kui sõpra kiusatakse)
7. slaid
Kasutatud allikad (loetelu lehekülgedest, milledelt saadavat infot kasutasid esitluse loomisel. Kirjuta loetellu iga allika kohta: lehekülje nimi - aadress- lugemise kuupäev)

 

Ülesanne 4

Loodud esitlus avalda oma veebilehel Ülesannete alamlehel ja pealkirjaks kirjuta "Küberkiusamine"

 

Ülesanne 5

AJAVEEBI kirjuta artikkel "Küberkiusamine", kus annad ülevaate, mis vahendiga ja kuidas sa esitlust tegid.

 

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.